Return to Guild

Säännöt

TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KILTA HIUKKANEN RY SÄÄNNÖT

I  LUKU         Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä Hiukkanen. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Science and Engineering Hiukkanen, lyhennettynä Hiukkanen.

Killan kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.

Kilta jatkaa 9.10.1989 perustetun Fysiikan ammattiainekerho Hiukkasen, sittemmin Teknisluonnontieteellinen kilta Hiukkasen, toimintaa. Killan toiminnan tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita sekä tekniikan ja luonnontieteiden opiskelusta kiinnostuneita, ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan TTY:llä, edistää ja kehittää tekniikan ja luonnontieteiden opiskelua sekä sen tuntemusta yhteiskunnassa, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä edistää teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi muun muassa:

 • järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja, opintomatkoja, juhlia ja muuta vapaa-ajan toimintaa;
 • auttaa uusia jäseniään perehtymään yliopistoon ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opinnoissa ilmenevistä ongelmista esimerkiksi osallistumalla tutor-toiminnan järjestämiseen;
 • hoitaa killan sisäistä tiedotusta tiedotteiden, kiltalehden ja muun aineiston avulla;
 • kehittää tekniikan ja luonnontieteiden opiskelu- ja ammattiedellytyksiä osallistumalla ja vaikuttamalla opintoihin liittyviin asioihin yksin tai yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa;
 • ylläpitää suhteita Tampereen teknilliseen yliopistoon ja sen yksiköihin ja näiden henkilökuntaan, sen ylioppilaskuntaan, alan ammattijärjestöihin, muihin korkeakouluihin ja opiskelijajärjestöihin, elinkeinoelämään sekä muihin tarpeellisiin sidosryhmiin;
 • ylläpitää suhteita entisiin jäseniinsä (alumnit) ja järjestää heille tapaamisia tai muuta vastaavaa alumnitoimintaa;
 • sekä voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

II  LUKU        Jäsenet ja maksut

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja kuluvan 9 § mukaisen jäsenmaksukauden aikana suorittanut henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun. Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa. Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu killasta 13 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä.

Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kannatusjäsenmaksun. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu ovat lukuvuosittaisia ja voimassa 1. heinäkuuta ja 30. kesäkuuta välisen ajan. Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

10§

Jäsen voi milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa killasta jäsenmaksua ei palauteta.

11§

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä, taikka joka ei enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

12§

Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus korkeintaan kuuden kuukauden määräajaksi kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta killan tarjoamiin palveluihin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

13§

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

14§

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III  LUKU       Killan kokoukset

15§

Killan yleiskokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan yleiskokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous.

16§

Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 • käsiteltävä tilikertomus, tilinpäätös ja kuultava toiminnantarkastajien lausunto;
 • sekä päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

17§

Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet suoraan tehtäviinsä;
 • valittava kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;
 • päätettävä killan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudet seuraavalle lukuvuodelle;  sekä käsiteltävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

18§

Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten killan hallitukselta vaatii.

19§

Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja sen yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista sekä siihen sisältyvät liitteet tai muuten saatettava ne sähköisesti jäsenistön saataville.

20§

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

21§

Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolooikeus voidaan myöntää myös kiltaan kuulumattomalle.

22§

Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

23§

Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä vähintään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta.

IV  LUKU       Päätöksentekojärjestys ja vaalit

24§

Ellei säännöissä toisin mainita, päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.

25§

Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

26§

Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, toteutetaan vaali käyttäen siirtoäänivaalitapaa:

 • Äänestäjä merkitsee ehdokkaansa (yhden tai useampia) haluamassaan suosituimmuusjärjestyksessä.
 • Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni, joka voi siirtyä järjestyksessä äänestyslippuun merkityltä ehdokkaalta toiselle ääntenlaskennan edetessä kierroksittain.
 • Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolia (1/2) annetuista äänistä, pudotetaan vähiten ääniä saanut ehdokas pois ääntenlaskennasta.
 • Ehdokkaan pudotessa jokainen hänen saamansa ääni siirtyy äänestyslipussa seuraavana mainitulle ääntenlaskennassa vielä mukana olevalle ehdokkaalle.
 • Ääni tulkitaan tyhjäksi, mikäli jokainen äänestyslipussa mainittu ehdokas on pudonnut ääntenlaskennasta.

27§

Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

28§

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät saapuneet kokoukseen tai äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko.

kokouksessa tai asiassa;

 • äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.

V  LUKU        Hallitus ja toimihenkilöt

29§

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

30§

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

31§

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa killan toimintaa, edustaa kiltaa sekä hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 • valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten sidosryhmäyhteistyöstä, edunvalvonnasta sekä ohjelma-, tiedotus-, ja fuksitoiminnasta;
 • hyväksyä uudet jäsenet;
 • kutsua killan kokoukset koolle;
 • sekä päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi.

32§

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

33§

Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

34§

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

35§

Killan kokous tai hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin hallitus enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous tai hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

36§

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön ja hallituksen kokous hallituksen asettaman toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI  LUKU       Hallinto ja talous

37§

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

38§

Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä.

39§

Killan kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua killan talouteen ja hallintoon.

VII  LUKU      Erityisiä määräyksiä

40§

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

41§

Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

42§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai viisitoista (15) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

43§

Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

44§

Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 3 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

45§

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

46§

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.